กลาง
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73173 โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1016,1017 โทรสาร. 0-2444-6087

มตโดยยอ

logo-thi-ca1   มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑     (มติที่ ๑/๒๕๖๑ - ๗/๒๕๖๑)            >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑     (มติที่ ๘/๒๕๖๑ - ๑๔/๒๕๖๑)          >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑     (มติที่ ๑๕/๒๕๖๑ - ๒๔/๒๕๖๑)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑     (มติที่ ๒๕/๒๕๖๑ - ๓๒/๒๕๖๑)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑     (มติที่ ๓๓/๒๕๖๑ - ๔๔/๒๕๖๑)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑     (มติที่ ๔๕/๒๕๖๑ - ๕๒/๒๕๖๑)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑     (มติที่ ๕๓/๒๕๖๑ - ๖๘/๒๕๖๑)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑     (มติที่ ๖๙/๒๕๖๑ - ๗๘/๒๕๖๑)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑     (มติที่ ../๒๕๖๑ - ../๒๕๖๑)             >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑   (มติที่ ../๒๕๖๑ - ../๒๕๖๑)             >>>(ดาวน์โหลด)

 

logo-thi-ca1 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐     (มติที่ ๑/๒๕๖๐ - ๑๒/๒๕๖๐)          >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐     (มติที่ ๑๓/๒๕๖๐ - ๒๔/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐     (มติที่ ๒๕/๒๕๖๐ - ๓๔/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐     (มติที่ ๓๕/๒๕๖๐ - ๔๕/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐     (มติที่ ๔๖/๒๕๖๐ - ๖๑/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐     (มติที่ ๖๒/๒๕๖๐ - ๗๗/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐     (มติที่ ๗๘/๒๕๖๐ - ๘๓/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐     (มติที่ ๘๔/๒๕๖๐ - ๙๕/๒๕๖๐)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐     (มติที่ ๙๖/๒๕๖๐ - ๑๐๗/๒๕๖๐)      >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐   (มติที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ - ๑๑๙/๒๕๖๐)    >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙     (มติที่ ๑/๒๕๕๙ - ๑๕/๒๕๕๙)          >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙     (มติที่ ๑๖/๒๕๕๙ - ๒๑/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙     (มติที่ ๒๒/๒๕๕๙ - ๓๐/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙     (มติที่ ๓๑/๒๕๕๙ - ๔๑/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙     (มติที่ ๔๒/๒๕๕๙ - ๖๐/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙     (มติที่ ๖๑/๒๕๕๙ - ๗๑/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙     (มติที่ ๗๒/๒๕๕๙ - ๘๒/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙     (มติที่ ๘๓/๒๕๕๙ - ๙๕/๒๕๕๙)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙     (มติที่ ๙๖/๒๕๕๙ - ๑๐๙/๒๕๕๙)      >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙   (มติที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ - ๑๒๑/๒๕๕๙)    >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙   (มติที่ ๑๒๒/๒๕๕๙ - ๑๓๒/๒๕๕๙)    >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙   (มติที่ ๑๓๓/๒๕๕๙ - ๑๔๗/๒๕๕๙)    >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙   (มติที่ ๑๔๘/๒๕๕๙ - ๑๕๖/๒๕๕๙)    >>>(ดาวน์โหลด) 

 logo-thi-ca1 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘     (มติที่ ๑/๒๕๕๘ - ๑๖/๒๕๕๘)          >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘     (มติที่ ๑๗/๒๕๕๘ - ๓๒/๒๕๕๘)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘     (มติที่ ๓๓/๒๕๕๘ - ๔๘/๒๕๕๘)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘     (มติที่ ๔๙/๒๕๕๘ - ๗๐/๒๕๕๘)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘     (มติที่ ๗๑/๒๕๕๘ - ๘๗/๒๕๕๘)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘     (มติที่ ๘๘/๒๕๕๘ - ๙๓/๒๕๕๘)        >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗     (มติที่ ๑/๒๕๕๗ - ๒๔/๒๕๕๗)          >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗     (มติที่ ๒๕/๒๕๕๗ - ๓๙/๒๕๕๗)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗     (มติที่ ๔๐/๒๕๕๗ - ๔๙/๒๕๕๗)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗     (มติที่ ๕๐/๒๕๕๗ - ๕๖/๒๕๕๗)        >>>(ดาวน์โหลด) 

logo-thi-ca1 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖     (มติที่ ๑/๒๕๕๖ - ๑๔/๒๕๕๖)          >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖     (มติที่ ๑๕/๒๕๕๖ - ๒๖/๒๕๕๖)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖     (มติที่ ๒๗/๒๕๕๖ - ๓๒/๒๕๕๖)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖     (มติที่ ๓๓/๒๕๕๖ - ๗๓/๒๕๕๖)        >>>(ดาวน์โหลด)

  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖     (มติที่ ๗๔/๒๕๕๖ - ๙๐/๒๕๕๖)        >>>(ดาวน์โหลด)
  • มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖     (มติที่ ๙๑/๒๕๕๖ - ๑๓๙/๒๕๕๖)      >>>(ดาวน์โหลด)

ทอยมหาลยcats

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000 E-mail: chuchat.bu@mbu.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย