กลาง
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73173 โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1016,1017 โทรสาร. 0-2444-6087

444444

logo-thi-ca1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑        >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑      >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑      วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑     >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑      วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑      วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑         >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑    ......................
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑    ......................

logo-thi-ca1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐      วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐     >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐      วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐         >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐      วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐     >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐      วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐      วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐      วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐      >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐      วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐      >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐      วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐         >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐      วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐    วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐         >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙       วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   >>>(ดาวน์โหลด)         
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙       วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙   >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙       วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙       วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙        >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙       วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙       วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙    >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙       วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙      >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙       วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙     >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙       วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙        >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙     วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙     วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙          >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙     วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙     วันศุกร์ที่ ๒๓ ธัันวาคม ๒๕๕๙       >>>(ดาวน์โหลด) 

logo-thi-ca1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘      วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘    >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘      วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘     >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘      วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘          >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘      วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘            >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘      วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘      วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      >>>(ดาวน์โหลด)

logo-thi-ca1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗      วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗           >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗      วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗         >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗      วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗          >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗      วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗   >>>(ดาวน์โหลด) 

logo-thi-ca1 ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖      วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖           >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖      วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖         >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖      วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖          >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖      วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖           >>>(ดาวน์โหลด) 
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖      วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖          >>>(ดาวน์โหลด)
  • ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖      วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖             >>>(ดาวน์โหลด)

ทอยมหาลยcats 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000 E-mail: chuchat.bu@mbu.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย